HOME GALLERIES  >  Fuchi Kashira SERVICES
 
Kiku & Karakusa
Fuchi Kashira


Omote
(click on image to enlarge)


Ura
(click on image to enlarge)


Kiku & Karakusa
Fuchi Kashira   (3.8 cm.)

Gold inlaid Kiku and Karakusa on a dark Yamagane ground.

Price: $500.   
HOME GALLERIES  >  Fuchi Kashira SERVICES

Copyright © 2024
Colin Griffiths